КЗ "Нікопольська середня загальноосвітня школа I-III ступенів №2 ім. В. М. Усова"


запам'ятати

 

Вступ до школи

                                                Витяг із Закону Про освіту
 
                                              
 
                                                    Стаття 1.
 
      Законодавство України про освiту базується на Конституцiї України ( 254к/96-ВР ) i складається з цього Закону, iнших актiв законодавства України.
 
                                                    Стаття 2.

      Завдання законодавства України про освiтуЗавданням законодавства України про освiту є регулювання суспiльних вiдносин у галузi навчання, виховання, професiйної, наукової, загальнокультурної пiдготовки громадян України.
 
                                                    Стаття 3.

       Право громадян України на освiту
 
1. Громадяни України мають право на безкоштовну освiту в усiх державних навчальних закладах незалежно вiд статi, раси, нацiональностi, соцiального i майнового стану, роду та характеру занять, свiтоглядних переконань, належностi до партiй, ставлення до релiгiї, вiросповiдання, стану здоров'я, мiсця проживання та iнших обставин. Це право забезпечується:розгалуженою мережею навчальних закладiв, заснованих на державнiй та iнших формах власностi, наукових установ, закладiв пiслядипломної освiти;вiдкритим характером навчальних закладiв, створенням умов для вибору профiлю навчання i виховання вiдповiдно до здiбностей, iнтересiв громадянина;рiзними формами навчання - очною, вечiрньою, заочною, екстернатом, а також педагогiчним патронажем.
 
2. Держава здiйснює соцiальний захист вихованцiв, учнiв, студентiв, курсантiв, слухачiв, стажистiв, клiнiчних ординаторiв, аспiрантiв, докторантiв та iнших осiб незалежно вiд форм їх навчання i типiв навчальних закладiв, де вони навчаються, сприяє здобуттю освiти в домашнiх умовах.
 
3. Для одержання документа про освiту громадяни мають право на державну атестацiю.
 
4. Iноземнi громадяни, особи без громадянства здобувають освiту в навчальних закладах України вiдповiдно до чинного законодавства та мiжнародних договорiв. 

 

            Структура прийому до першого класу:

 

Документ

 

 

  Повна інформація на сайті:  www.osvita.org.ua
 
 
      Використати посилання на сайт:  www.osvita.org.ua/pravo/law_02/